Rwanda | RUSIZI: Bankiya Kigali igiyegufunguraishamikuIshara-Cimerwa

 

Abakiriyaba BK mubusabane

Abakiriyaba BK mubusabane

Ibiniibyatangajwen’umuyoboziwaBankiya Kigali, Bwana James Gatera, kumugorobawokuitarikiya 15 kanama2012, nyumayogusuraibikorwaby’abakiriyabaganyeiyobanki, hagamijwekubagirainamaz’ukobarushahogukorananezakugirangoahoiryoshamirikorerahabashekuzamuka mu rwegorw’ubukungu.

Muriiyogahundayogusura no kugenzuraimikorerey’ishamiryaBankiya Kigali mu Bugarama,UmuyoboziMukuruwayo, Gatera James, yijejeabakiriyab’iyobanki, kohariimigambimishyaigamijegutezaimbereabayiganye, muriyoharimo;kubahainguzanyozinyuranyecyanecyaneiz’ubuhinzibitewen’imiterey’akogacendetsen’iz’ubucuruzi, no kubagirainamay’ukobakoran’indimishingaigamijegutezaimbereigicecyaBugarama.

Mu byifuzoabakiriyab’iyobankibagejejek’ubuyobozibwayo, harimoibisabakohakwagurwainyubakobakoreramondetse no mu rwegorwokwegeraabakiriyabaturukakurenko mu mirenge:Muganza, Nyakabuye, ButarenaGikundamvura, hifujwekohafungurwairindishamiiNyakabuye. Kuriibibyifuzo, UmuyoboziwaBankiya Kigali,yemeyekohagiyegufungurwaishamiahitwakuIshara mu murengewaMuganza, ndetseubuyobozibw’urugandarwa CIMERWA bukababwarahisebwemereraBankiya Kigali inyubakobazababakoreramo, ibyobikazatumabitarenzeukwezikwaNzeri 2012, iryoshamirizabaryatangiyegukora.

Nkukokandibyatangajwen’Umuyoboziw’iryoshamiryaBugarama Madame, Yankurije Marie Françoise, avugakokugezaubuabamazekuganaBankiya Kigali ishamiryaBugarama, nyumay’umwakaumwerimazerikorahamazearibihumbibitatu. Mu byoabakiriyabishimirangoniukoserivisebayisabazihutishwacyanecyaneizerekeyeguhabwainguzanyo, hamwe no kubaboroherezaabagoren’urubyirukokubonaigishorabiciye mu nguzanyoz’umwiharikobabaha.

 

 

 

 

 

 

Share Button
Leave A Comment